گالیلئو گالیله
Posted in زندگینامه علمی

گالیلئو گالیله (Galileo Galilei) نظریه ی خورشید مرکز کائنات است.

جوزف پریستلی
Posted in زندگینامه علمی

جوزف پریستلی (Joseph Priestley) شیمیدان کاشف گاز اکسیژن

اقلیدس
Posted in زندگینامه علمی

اقلیدس اسکندرانی (Euclid) ریاضیدان یونانی و بنیانگذار هندسه

لویی پاستور
Posted in زندگینامه علمی

لویی پاستور (Louis Pasteur) زیست شناس و شیمیدان بزرگ فرانسوی

رابرت بویل
Posted in زندگینامه علمی

رابرت بویل (Robert Boyle) نابغه ی انگلیسی

ارشمیدس
Posted in زندگینامه علمی

ارشمیدس (Arachimedes) فلیسوف و مخترع بزرگ یونانی

بقراط
Posted in زندگینامه علمی

بقراط (Hippocrates) بزرگترین حکیم یونانی و پدر علم پزشکی

پیر مراد امیدیار
Posted in زندگینامه علمی

پیر مراد امیدیار (Pierre Morad Omidyar) موسس سایت ای بی

ارسطو
Posted in زندگینامه علمی

ارسطو (Aristotle) از بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان یونان باستان

توماس آلوا ادیسون
Posted in زندگینامه علمی

توماس آلوا ادیسون (Thomas Alva Edison) با بیش از ۱۰۰۰ اختراع