عکاسی ناتورالیستی و شباهت دید

پیتر هنری امرسون ، عکاس انگلیسی ، در سال ۱۸۸۶ مجذوب اکتشافات بصری هرمن ون هلمهولتز ، رساله «عکاسی ناتورالیستی برای دانشجویان هنر»  را منتشر کرد. او در آن رساله عقیده داشت که برای ایجاد بیشترین شباهت به دید طبیعی چشم انسان ، نباید عکسها به طور یکدست واضح باشند ، بلکه باید به صورت انتخابی شئ اصلی واضح و بقیه کمی محو باشد.

عکاسی ناتورالیستی
پیتر هنری امرسون ۱۸۸۶

عکاسی ناتورالیستی با انتخاب این رویکرد جدید به رئالیسم که به جای محدود شدن به عینیت گرایی مکانیکی دوربین به دید انسان نزدیک می شد به عنوان نخستین دید زیباشناختی واقعیت ارائه شد که با نظریه ای علمی تصدیق می شد. اندیشه امرسون در این زمینه شباهت بسیاری با امپرسیونیستها داشت. نقاشیها آنها نیز تحت تاثیر نظریه های نوردی بود. نظریه های اوژن شورو شیمیدان درباره ادراک رنگ. هر چند امرسون رویکرد خود به عکاسی ناتورالیستی را در ژانویه سال ۱۸۹۱ رها کرد ، اما کار او برای اینکه عکاسان خود را در مقام هنرمند ببینند شروع بسیار مهمی بود. او در سوگ نانه اش چنین نتیجه گیری کرد : «به طور خلاصه من با کسانی هم عقیده هستم که می گویند عکاسی هنر بسیار محدودی است.»

رویکردهای دیگر

اما ناتورالیست های دیگر ، رویکرد اولیه امرسون را که با ترکیب بندی آگاهانه هنری صحنه ها توسط هنری پیچ رابینسون و دیگران بسیار مغایرت داشت ، ادامه دادند. امرسون در طول دوره ناتورالیستی اش مجموعه هایی از مجلدات عکس مختص حومه شهرهای انگلیسی نظیر «زندگی و چشم انداز بر پهنه های نورفوک» (۱۸۸۶) با الهام از نقاشان ناتورالیست طبیعت انگلیسی از قبیل تی . اف گودال و همچنین جمز مک نیل ویسلر تهیه کرد. تاکید او بر موضوعات روستایی ، متعاقبا توسط دیگر ناتورالیست های انگلیسی نظیر جرج دیویسون که با دوربین پین هول کار می کرد و فرانک ام . ساتکلیف ادامه داده شد.

بخوانید  عکاسی بدن (Body photography) زیر شاخه‌ای از عکاسی هنری
عکاسی ناتورالیستی
عکس از جرج دیویسون

سهم عمده عکاسی ناتورالیستی ، روشن کردن این موضوع بود که نگاه های متنوع وجود دارد. همچنین آنان با تشویق عکاسان به دخالت دستی در نگاتیوهایشان ، عکاسی را به نقاشی پیوند دادند ؛ برای مثال فرانک یوجین نگاتیوهایش را برای حذف جزئیات غیر ضروری و به دست آوردن چاپهای سیاه قلم گونه ، خراش می داد. گام بعدی در تقلید آگاهانه عکاسی از نقاشی ، پیکتوریالیسم بود.