بوزجانی و تفسیر منازل هفتگانه اثر شاخص او و آموزش حساب عملی

زندگی نامه ابوالوفاء بوزجانی ابوالوفاء محمد ابن محمد ابن یحیی ابن اسماعیل ابن عباس بوزجانی، از مفاخر برجسته ی علمی…

ادامه خواندن بوزجانی و تفسیر منازل هفتگانه اثر شاخص او و آموزش حساب عملی